วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่คลังความรู้

วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

 
 นายนิรันดร  ปุ่มทอง 
ครูผู้สอน